The making of the Darya Sytova-Goranskaya logo

Process