The making of the iMasha logo

Process
imasha process 01
imasha process 02
imasha process 03
imasha process 04
imasha process 05
imasha process 06
imasha process 07
Request a design...