Statistics

Demographics   Map   Names   Last names   Occupation   Height   Shoes   Mobile  

Height of Art. Lebedev Studio staff in centimeters


May 2015, 348 peopleMercedes-Benz
CLK 500 Cabriolet
Prototype meter stored at the International Bureau of Weights and Measures in Sèvres, France
PowerMac G5
Height of a DIN A4 sheet of paper
Steblina
Tikhonova
Kleymenova
Romantsova
Zorin
Lushenko
Moskalyuk
Bystronovsky
Barinov
Gerasimchuk
Mukhamadeev
Sharshakov
Kagarov
Maikov
Sergeev
Lebedev
Burbaev
Pavlenko
Dyakov
Kulinkovich
Zhgun
Shokhin
186
180
170
160
149
203
190
180
170
163May 2014, 359 peopleMercedes-Benz
CLK 500 Cabriolet
Prototype meter stored at the International Bureau of Weights and Measures in Sèvres, France
PowerMac G5
Height of a DIN A4 sheet of paper
Anikeeva
Tikhonova
Baiduzha
Kleymenova
Zorin
Romantsova
Moskalyuk
Bystronovsky
Barinov
Gerasimchuk
Mukhamadeev
Sharshakov
Kagarov
Maikov
Lebedev
Burbaev
Pavlenko
Dyakov
Kulinkovich
Zhgun
Shokhin
186
170
163
149
202
190
180
170
163February 2013, 333 people, height of four people unknownMercedes-Benz
CLK 500 Cabriolet
Prototype meter stored at the International Bureau of Weights and Measures in Sèvres, France
PowerMac G5
Height of a DIN A4 sheet of paper
Pozdeev
Matyunina
Kleymenova
Baiduzha
Voronezhsky
Zorin
Moskalyuk
Bystronovsky
Tregub
Sharshakov
Mukhamadeev
Pshenichny
Kagarov
Lebedev
Burbaev
Pavlenko
Dyakov
Kulinkovich
Zhgun
Shokhin
186
170
163
150
202
190
180
170
164December 2010, 247 people, height of four people unknownMercedes-Benz
CLK 500 Cabriolet
Prototype meter stored at the International Bureau of Weights and Measures in Sèvres, France
PowerMac G5
Height of a DIN A4 sheet of paper
Novoselova
Ponomareva
Frank
Tischenkov
Kleymenova
Voronezhsky
Moskalyuk
Bystronovsky
Smetanka
Sharshakovв
Loshchinin
Lebedev
Pashchenko
Burbaev
Fyodorov
Steerpike
Dyakov
Mikhailov
Zhgun
Shokhin
180
170
165
150
202
196
185
178
164


August 2009, 182 people, height of six people unknownMercedes-Benz
CLK 500 Cabriolet
Prototype meter stored at the International Bureau of Weights and Measures in Sèvres, France
PowerMac G5
Height of a DIN A4 sheet of paper
Ponomareva
Tischenkov
Voronezhsky
Moskalyuk
Bystronovsky
Dubovoy
Smetanka
Zubrilov
Schnaider
Loshchinin
Sergeev
Burbaev
Lebedev
Pashchenko
Fyodorov
Mikhailov
Zhgun
Shreyder
Shokhin
180
170
165
152
202
196
185
178
168


August 2004, 117 peopleMercedes-Benz
CLK 500 Cabriolet
Prototype meter stored at the International Bureau of Weights and Measures in Sèvres, France
PowerMac G5
Height of a DIN A4 sheet of paper
Zheltonozhkina
Tishchenkov
Katykhin
Maximov
Voronezhsky
Moskalyuk
Sinelnikov
Heilig
Zubrilov
Vershinin
Yarusov
Tikhanov
Burbaev
Lebedev
Pashshenko
Komissarov
Mikhailov
Shokhin
178
170
162
149
202
196
185
178
168

Order a design...