The making of the Sklad Oborudovaniya logo

Process
sklad oborudovaniya process 01
sklad oborudovaniya process 02
sklad oborudovaniya process 03
sklad oborudovaniya process 04
sklad oborudovaniya process 05
sklad oborudovaniya process 06
sklad oborudovaniya process 07
sklad oborudovaniya process 08
sklad oborudovaniya process 09
sklad oborudovaniya process 10
sklad oborudovaniya process 11
sklad oborudovaniya process 12
sklad oborudovaniya process 13
sklad oborudovaniya process 14
sklad oborudovaniya process 15
sklad oborudovaniya process 16
Request a design...