...   
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
...

Photo of the day

 Ctrl Photographer Yevgenia Filatova embarked on a voyage on a gas tanker from Yuzhno-Sakhalinsk to Seoul. Soon, communication stopped and studio employees (left to right: designer Anastasia Musayeva, head of graphic design department Yevgenia Ezhikova, photographer Anastasia Pakosh, manager Anna Frolova, manager Pavel Molchanov, chief typesetter Iskander Mukhamadeyev, desinger Yegor Zhgun, manager Raisa Primakova, manager Marina Potapova, content manager Daler Aliyerov, manager Yulia Figlovskaya, designer Yevgeny Zorin, manager Olga Kallaur, manager Yulia Nikolayeva, type designer Taisiya Lushenko, manager Natalya Afonina, designer Vladimir Pavlenko, designer Lyudmila Lyalina, designer Tatyana Buchneva, typesetter Nadezhda Efremova, head of production department Anastasia Prishchepa, typesetter Anna Olshevskaya, designer Sergei Nikolayev, typesetter Yaroslav Bondarenko, technologist Yevgeny Kuleshov, manager Inna Sidorova, coder Alena Malashenko, type designer Ksenia Yerulevich, designer Ivan Olenkevich, system administrator Andrei Nekrasov, designer Maria Ksenofontova, art director Timur Burbayev, manager Anna Grigoryeva, office manager Diana Novozhenina, designer Sofia Solomko, designer Yana Moskalyuk, manager Vsevolod Chagaev, photographer Leonid Danilov, lawyer Yevgeny Potanin, designer Alexey Sharshakov) decided to send her their greetings.People

Anastasia Musaeva, Evgenia Ezhikova, Anastasia Pakosh, Anna Frolova, Pavel Molchanov, Iskander Mukhamadeev, Egor Zhgun, Raya Primakova, Marina Potapova, Daler Aliyorov, Yulia Figlovskaya, Evgeny Zorin, Olga Kallaur, Yulia Nikolaeva, Taisia Lushenko, Natalya Afonina, Vladimir Pavlenko, Lyudmila Lyalina, Tatyana Buchneva, Nadezhda Efremova, Anastasia Prischepa, Anna Olshevskaya, Sergey Nikolaev, Yaroslav Bondarenko, Evgeny Kuleshov, Inna Sidorova, Alyona Malashenko, Ksenia Erulevich, Ivan Olenkevich, Andrey Nekrasov, Maria Ksenofontova, Timur Burbaev, Anna Grigoreva, Diana Novozhenina, Sofia Solomko, Viktor Lvov, Vasilisa Golubeva, Boris Tarasov, Yana Moskalyuk, Vsevolod Chagaev, Leonid Danilov, Evgeny Potanin, Aleksey Sharshakov

Place

Moscow, Art. Lebedev Studio

Order a design...